+385 1 4655 107

Izmjene i dopune HSFI i MSFI u praksi

Uvod

U Narodnim novinama 78/2015 objavljen je novi Zakon o računovodstvu, kojim su u hrvatski računovodstveni sustav ugrađene odredbe nove računovodstvene Dire­ktive 2013/34/EU. Sukladno članku 18. stavak 1. točka 1. novog Zakona o računovodstvu , u Narodnim novinama broj 86/2015 objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI). 

 U novim HSFI:

 •  izmijenjene su definicije određenih raču­novodstvenih pojmova koji se odnose na povezane osobe, konsolidaciju i sl. kako bi se uskladile s novom Direktivom,
 •  uveden je i novi termin - rezerve fer vrijednosti koje čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje,
 •  ukinuta je kategorija izvanrednih prihoda i rashoda koji će se prema novim zahtjevima evidentirati kao ostali poslo­vni prihodi i ostali poslo­vni rashodi,
 • najviše je izmijenjen i dopunjen HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji

Detalje ovih izmjena saznajte na seminaru koji obrađuje područje primjene HSFI i MSFI.

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena menadžerima računovodstva i financija, svim razinama menadženta koji radi na poslovima upravljanja poduzećem, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize, svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više. Zapravo edukacija je namijenjena svim poduzetnicima.

DatumMjestoCijena  
3.9.2018Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog

Raspored seminara

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

 • primjena HSFI-a i povezanost s MSFI-ima MRS-ovima;
 • financijska izvješća (HSFI 1 i MRS 1) ;
 • učinci promjene računovodstvenih politika i pogrešaka (HSFI 3 i MRS 8);
 • postupci s događajima nakon datuma bilance (HSFI 4 i MRS 10) 


11:00-11:30 pauza za kavu

11:30-13:00

 • posebnosti dugotrajne nematerijalne imovine (HSFI 5 i MRS 38);
 • dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6, HSFI 7, MRS 16, 36 i 40);
 • dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (HSFI 8 i MSFI 5);
 • knjigovodstvo financijske imovine (HSFI 9, MRS 32 i 39);
 • knjigovodstvo zaliha materijala, proizvoda i robe (HSFI 10 i MRS 2, 11 i 41);
 • knjigovodstvo potraživanja i obveza (HSFI 11, HSFI 13 i MRS 1, 11, 20 i 39)


13:00-14:00 pauza za ručak

14:00-16:00

 • računovodstvo poreza na dobit (HSFI 12, HSFI 14 i MRS 12);
 • utvrđivanje prihoda prema HSFI-ima (HSFI 15 i MRS 11, 17 i 18);
 • utvrđivanje rashoda prema HSFI-ma (HSFI 16 i MRS 1, 16, 36 i 37);
 • kapitalizacija troškova kamata – obveza ili mogućnost (HSFI 16, MRS 23);
 • tečajne razlike, ugovori na valutnu klauzulu (HSFI 16, MRS 21);
 • biološka imovina i poljoprivredni proizvodi (HSFI 17 i MRS 41);
 • kapital i promjene kapitala u HSFI-ima (HSFI 12 i MRS 1)


Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima