Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani tečaj: Stručnjak za izradu financijskih izvještaja

Uvod

Poduzetnici, bez obzira na veličinu, dužni su za svaku poslovnu godinu sastaviti propisane financijske izvještaje, koji odražavaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja, te ih u definiranim rokovima dostaviti nadležnim institucijama. Međutim, žurba i nedostatak vremena najveći su neprijatelj svakom računovodstvu prilikom izrade završnog računa. Možda već sada imate "grč u želucu" na spomen riječi ZAVRŠNI RAČUN.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja potrebno je voditi računa o aktualnim zakonskim, računovodstvenim i poreznim propisima, a ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  potrebno je sastaviti i konsolidirane financijske izvještaje. Također, osim godišnjih financijskih izvještaja potrebno je sastaviti i dodatna izvješća, a obveza revizije financijskih izvještaja postoji ako su zadovoljeni određeni zakonski uvjeti. Da financijski izvještaji ne bi bili samo skup brojeva, potrebno ih je znati analizirati.

Niste posve sigurni jeste li percipirali sve izmjene Zakona o računovodstvu te porezne propise relevantne za sastavljanje financijskih izvještaja? Niste sigurni da li ima novih obrazaca ili promjena u starim?

Mi Vam nudimo cjelovitu pripremu za velik posao koji Vas očekuje. Za Vas smo prikupili sve novine koje se sukladno računovodstvenim i poreznim propisima moraju implementirati u financijske izvještaje. Uputit ćemo Vas na obrasce godišnjih financijskih izvještaja i pokazat ćemo Vam kako ih na konkretnim primjerima popuniti. Upoznat ćemo Vas s poreznim aktualnostima i mogućim poreznim uštedama. Osvrnut ćemo se i na izradu konsolidiranih izvještaja.

Polaznici tečaja će se kroz šest modula naučiti i biti upoznati s obveznim financijskim izvještajima koje su dužni sastaviti u skladu sa zakonskim i računovodstvenim propisima. Na tečaju će se objasniti koje je pripremne radnje i usklade potrebno izvršiti na kraju svake poslovne godine prije sastavljanja samih financijskih izvještaja. Također objasnit će se sadržaj i struktura financijskih izvještaja, odnosno koje je podatke potrebno iskazati na pojedinim pozicijama propisanih obrazaca. S obzirom na to da su financijski izvještaji podloga za donošenje odluka, polaznici će steći uvid u osnovne načine analize financijskih izvještaja. Obradit će se utjecaj poreznih propisa na sastavljanje financijskih izvještaja. Osim financijskih izvještaja potrebno je pripremiti i ostale zakonski propisane izvještaje (npr. godišnje izvješće, izvješće poslovodstva).

Sastavljanje financijskih izvještaja obradit će se na konkretnim praktičnim primjerima, što će polaznicima pomoći u što bržem i jednostavnijem sastavljanju financijskih izvještaja u njihovom svakodnevnom radu.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za izradu financijskih izvještaja" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen šefovima računovodstva, računovodstvenim managerima, zaposlenicima u računovodstvenim servisima, revizorima i svima onima koji su spremni stjecati nova  znanja i sistematizirati postojeća znanja vezana uz izradu godišnjih financijskih izvještaja.

DatumMjestoCijena  
4.11. – 25.11.2019Zagreb8000 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Mira Ognjan mag.oec.

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale

Raspored seminara

1. MODUL: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja 04.11.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Uvod u sastavljanje financijskih izvještaja

 • Što su temeljna financijska izvješća?,
 • Fer prezentacija financijskih izvještaja i njihova usklađenost s MSFI i HSFI,
 • Opća načela koja se odnose na prezentaciju financijskih izvještaja,
 • Struktura izmijenjenih financijskih izvještaja,
 • Pripremne radnje prije sastavljanja financijskih izvještaja,
 • Promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Ispravljanje knjigovodstvenih pogrešaka, inventura

 • Ispravljanje pogrešaka prethodnih razdoblja,
 • Inventura,
 • Zakonsko uređenje popisa imovine i obaveza,
 • Faze inventure,
 • Specifičnosti popisa potraživanja i obveza,
 • Ispravni porezni i računovodstveni tretman popisnih razlika,
 • Rokovi,
 • Početno i naknadno priznavanje knjigovodstvenih kategorija,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Bilančne pozicije

 • Specifične bilančne pozicije,
 • Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (primjeri priznavanja, PDV aspekti),
 • Prihodi budućeg razdoblja i odgođeno plaćanje troškova,
 • Bilančne promjene,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka 11.11.2019.
Predavačica: Silvija Pretnar Abičić, mr. sc., ovlašteni i interni revizor

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Zakonski propisi vezani uz sastavljanje financijskih izvještaja

 • Zakonski propisi vezani uz sastavljanje financijskih izvještaja (Zakon o računovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadržaju GFI-a),
 • Odgovornost za sastavljanje i utvrđivanje financijskih izvještaja u skladu s odredbama ZTD-a i ZOR-a,
 • Osnovna načela i kontrole prije sastavljanja financijskih izvještaja,
 • Bilanca – pregled i objašnjenje pozicija aktive i pasive,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Bilanca i račun dobiti i gubitka

 • Bilanca – pregled i objašnjenje pozicije aktive i pasive (nastavak),
 • Račun dobiti i gubitka – pregled i objašnjenje pozicija,
 • Primjer izrade bilance i računa dobiti i gubitka,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Bilanca i račun dobiti i gubitka, analiza financijskih izvještaja

 • Primjer izrade bilance i računa dobiti i gubitka (nastavak),
 • Osnove analize financijskih izvještaja,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala, bilješki uz financijske izvještaje te ostalih propisanih izvještaja 08.11.2019.
Predavačica: Silvija Pretnar Abičić, mr. sc., ovlašteni i interni revizor

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Izvještaj o novčanim tokovima

 • Općenito o izvještaju (svrha izrade, obveznici i sl.),
 • Elementi izvještaja o novčanim tokovima,
 • Metode i pravila sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima,
 • Konkretni primjer izrade izvještaja,
 • Pokazatelji na temelju IONT-a,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, bilješke uz financijske izvještaje

 • Izvještaj o promjenama kapitala – objašnjenje pozicije,
 • Izvještaj o promjenama kapitala – izrada izvještaja,
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – objašnjenje pozicije,
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – izrada izvještaja,
 • Što prikazati u bilješkama uz financijske izvještaje?,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Ostali izvještaji i revizija financijskih izvještaja

 • Godišnje izvješće,
 • Izvješće poslovodstva,
 • Ukratko o reviziji financijskih izvještaja (svrha, obveznici, rokovi i sl.),
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Financijska izvješća, odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze: pripreme za ispit – sastavljanje financijskih izvještaja na konkretnim primjerima 25.11.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Trajne i privremene razlike

 • Trajne i privremene porezne razlike,
 • Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze,
 • Kada ih evidentirati?,
 • Kako ih evidentirati kod početnog priznavanja?,
 • Kako evidentirati smanjivanje ili ukidanje?,
 • Utjecaj privremenih razlika na financijska izvješća,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Radionica

 • Integralni primjer sastavljanja financijskih izvještaja i pratećih prijava,
  • PD obrazac,
  • Izvještaj o porezu po odbitku,
  • PD-IPO obrazac.
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Priprema za ispit

 • Ponavljanje gradiva kroz primjere iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Video – seminar: Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja
Predavačica: Silvija Pretnar Abičić, mr. sc., ovlašteni i interni revizor

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za izradu financijskih izvještaja" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima