Verlag Dash鰂er |  +385 1 4655 107

INTENZIVNI TE華J: O nov鑑nom toku- detaljno i prakti鑞o

Uvod

Su箃inski zadatak  financijskog upravljanja je u tome da se upravljanjem likvidno规u poduze鎍 osiguraju potrebna nov鑑na sredstva za uredno poslovanje i realizaciju poslovnih procesa. Upravljanje nov鑑nim tokovima, a time i likvidno规u i solventno规u poduze鎍  stalni je proces planiranja, monitoringa, analiziranja i prognoziranja, te provo餰nja mjera korekcije i pobolj筧nja s ciljem postizanja 箃o bolje likvidnosti i solventnosti poduze鎍. Za uspje筺o upravljanje nov鑑nim tokovima nu緉o je vladati cijelim procesom nov鑑nog toka, strukturom i metodama planiranja, pra鎒nja i izvje箃avanja o nov鑑nom toku, te temeljito poznavanje svih pozicija bilance (posebno dijela upravljanja radnim kapitalom) i sveobuhvatne dobiti, strukture, metoda i tehnika analize financijskih izvje箃aja s primjenom klju鑞ih jedini鑞ih financijskih pokazatelja i agregatnih modela ocjena performansi i rizika neuspjeha (bankrota).

Radionica koja pru綼 individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogu鎛ost postavljanja pitanja prije i za vrijeme odr綼vanja seminara.

Namjena seminara

Smisao ove radionice je dvostruk, osvje緄ti i dopuniti znanja o svim bitnim momentima nov鑑nih tokova i upravljanja likvidno规u, organizacijom i ulogom riznice, analizi financijskih izvje箃aja u dijelu klju鑞om za upravljanje nov鑑nim tokovima, te kroz prakti鑞e slu鑑jeve izrade planova i izvje箃aja o nov鑑nim tokovima, financijskih pokazatelja vezanih za nov鑑ne tokove, slobodnog nov鑑nog toka.

Va緉ost znanja o nov鑑nom toku kojem se, u novije vrijeme postaje sve zna鑑jnija u modernim sustavima upravljanja poslovanjem, procjenama rizika i procjenama vrijednosti poduze鎍.

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen operativnom menad緈entu, menad緀rima financija i ra鑥novodstva, kontrolerima, svim nositeljima optimizacije nov鑑nih tokova, operativnim financijskim i ra鑥novodstvenim stru鑞jacima.

DatumMjestoCijena  
26.3. – 27.3.2020Zagreb3999 Kn + PDVPrijavite se 

Predava

Frane Galzina dipl.oec

Frane Galzina  ima dugogodi筺je iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menad緀rskog ra鑥novodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, gra餰vinarstvo, ICTi) i bankarstvu. Objavljuje radove u stru鑞im 鑑sopisima te predaje

Raspored seminara

1. MODUL 26.03.2020.

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Bitno o nov鑑nim tokovima

 • MRS 7 i HSFI 1 standardi,
 • Informacijska osnova upravljanja likvidno规u (baze podataka, bruto bilanca, bilanca, ra鑥n dobiti i gubitka),
 • Proces i mjesta konverzije nov鑑nih tokova.

Ra鑥novodstvene manipulacije s nov鑑nim tokovima (forenzi鑞i dio)

 • Koji su generatori novca.

Primjeri iz prakse

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Sve o strukturi Nov鑑nih tokova

 • Nov鑑ni tok iz poslovnih aktivnosti,
 • Nov鑑ni tok iz invesiticijskih aktivnosti,
 • Nov鑑ni tok financijskih aktivnosti,
 • Metode iskazivanja nov鑑nog toka.

Sve o direktnom nov鑑nom toku

 • Kompletan slu鑑j i uz kori箃enje baze podataka, bruto bilance i financijskih izvje箃aja 

13:00-14:00

Pauza za ru鑑k

14:00-16:00

Sve o indirektnom nov鑑nom toku

 • Kompletan slu鑑j i uz kori箃enje baze podataka, bruto bilance i financijskih izvje箃aja

Zavr筺a diskusija i rasprava, rezime prvog dana

2. MODUL 27.03.2020.

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Rezime ju鑕ra筺jeg gradiva o metodama nov鑑nog toka kroz brief pregled slu鑑jeva i eventualno ponavljanje

Metode planiranja nov鑑nog toka

 • Bilan鑞e metode: projektirane bilance i korigiranog RDG,
 • Dinami鑛a metoda: analiti鑛i plan priljeva i odljeva, plan neto pozicija; plan financiranja.

Prakti鑞i primjeri

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Financijski pokazatelji vezani uz nov鑑ne tokove 1. dio

 • Detaljno o klju鑞im financijskim NT pokazateljima,
 • Prakti鑞i primjeri.

Financijski pokazatelji vezani uz nov鑑ne tokove 2. dio

 • Detaljno o klju鑞im financijskim NT pokazateljima + Slobodni nov鑑ni tok (FCFF, FCFE, diskontirani nov鑑ni tok),
 • Prakti鑞i primjeri.

13:00-14:00

Pauza za ru鑑k

14:00-16:00

Upravljanje likvidno规u

 • Mjesto i uloga riznice u poduze鎢,
 • Upravljanje zalihama, potra緄vanjima i obvezama,
 • Instrumenti osiguranja,
 • Alternativna naplata,
 • Analiti鑛o pra鎒nje nenaplativosti potra緄vanja.

Zavr筺a diskusija i rasprava

Lokacija odr綼vanja seminara:
Verlag Dash鰂er
Dra筴ovi鎒va ulica 49,
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogu鎒n samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predava鑑:

Ovaj portal koristi kola鑙鎒 (cookies) kako bi pobolj筧o funkcionalnost stranice i prilagodio sustav ogla筧vanja.   U redu   Vi筫 o kola鑙鎖ma