Verlag Dash鰂er |  +385 1 4655 107

Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Uvod

U izvje规u o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakteristi鑞ih pogre筧ka naru鑙telja navodi se da naru鑙telji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vr筫 sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje 箃o dovodi do 綼lbenog postupka. Tako餰r, najve鎖 broj izjavljenih 綼lbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Cilj webinara je dati detaljne informacije o ispravnom na鑙nu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom zavr筫tku postupka javne nabave dono筫njem odgovaraju鎒 odluke.

Namjena webinara je ukazati polaznicima na naj鑕规e pogre筴e naru鑙telja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogre筴e ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Radionica se temelji na prakti鑞im iskustvima predava鑑 i naj鑕规im pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju u鑙nkovitije provedbe postupaka javne nabave.

DatumMjestoCijena  
14.8.2024ONLINE170 Kn + PDVPrijavite se 

Predava

Marijana ﹑eranda, dipl. oec.

Marijana  ﹑eranda  radi  kao  savjetnica  u  Dr綼vnom  uredu  za  sredi筺ju  javnu  nabavu  gdje obavlja  sve  poslove  cjelovitog  upravljanja  nabavnim kategorijama  iz  djelokruga  rada  ureda. Tako餰r je anga緄rana i na pru綼nju savjeta, mi筶jenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanim uz EU projekte. U podru鑚u javne nabave je od 2005.

Raspored seminara

Predvi餰no trajavnje webinara je od 09:00 do 11:00 sati.

Neka od pitanja s predavanja:

  • Kada koristite javni natje鑑j, a kada izravnu pogodbu?
  • U kojim slu鑑jevima ste obveznik javne nabave?
  • ﹖o kada je vrijednost nabave manja od one koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi?
  • ﹖o kada ponuditelj ne mo緀 isporu鑙ti ugovorenu robu?
  • Kada mo緀te zatra緄ti aneks ugovora?
  • Moraju li se provoditi dva postupka za izradu projektne dokumentacije ako su radovi na istoj katastarskoj jedinici?
  • Kako postupiti ako je vrijednost zamjenskog proizvoda ve鎍 od prvobitne cijene proizvoda?
  • Kada se sklapa ugovor o poslovno-tehni鑛oj suradnji?

Pozivamo Vas da unaprijed postavite pitanje na na箄 mail adresu info@dashofer.hr kako bi dobili odgovore na pitanja tijekom webinara!


Prijavite se. Pristup omogu鎒n samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predava鑑:

Ovaj portal koristi kola鑙鎒 (cookies) kako bi pobolj筧o funkcionalnost stranice i prilagodio sustav ogla筧vanja.   U redu   Vi筫 o kola鑙鎖ma