Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Novosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Uvod

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj PRAVNA OSOBA; prve 4 točke: 

1. gospodarenje otpadom provodi na način koji dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a time ne može ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora trajnije ili u znatnoj mjeri ili ne može ugroziti životinje, bilje ili gljive u znatnoj mjeri ili na širem području ili ne može ugroziti život ili zdravlje ljudi (članak 9.),

2. odbacuje otpad u okoliš, a time ne može ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora trajnije ili u znatnoj mjeri ili ne može ugroziti životinje, bilje ili gljive u znatnoj mjeri ili na širem području ili ne može ugroziti život ili zdravlje ljudi (članak 11. stavak 1.),

3. gospodarenje otpadom provodi protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenim na temelju toga Zakona, a time ne može ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora trajnije ili u znatnoj mjeri ili ne može ugroziti životinje, bilje ili gljive u znatnoj mjeri ili na širem području ili ne može ugroziti život ili zdravlje ljudi (članak 11. stavak 2.),

4. spaljivanje otpada u okolišu, uključujući spaljivanje otpada na moru te spaljivanje biljnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva, provodi protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, a time ne može ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora trajnije ili u znatnoj mjeri ili ne može ugroziti životinje, bilje ili gljive u znatnoj mjeri ili na širem području ili ne može ugroziti život ili zdravlje ljudi (članak 11. stavak 3.)."

"Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koje:

1. ne dostavi Ministarstvu objedinjeno godišnje izvješće o provedbi Plana do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i ne objavi ga na svojim mrežnim stranicama (članak 20. stavak 2.),

2. na svom području ne osigura uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje otpadom (članak 23. stavak 4.),

3. nije osiguralo primjenu iste cijene obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koji su sukladno Planu dužni predavati miješani komunalni otpad u određeni centar za gospodarenje otpadom, a jedinica područne (regionalne) samouprave je vlasnik trgovačkog društva koje obavlja djelatnost i poslove centra za gospodarenje otpadom (članak 28. stavak 6.),

4. ne dostavi izdanu suglasnost i Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za rudarstvo (članak 48. stavak 9.),

5. ne izradi ili svake tri godine ne razmotri ili ne dostavi središnjem tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu Plan za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, osim za postrojenja za gospodarenje otpadom na koje se primjenjuje propis o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (članak 48. stavak 13.),

6. u dokumentima prostornog uređenja ne osigura planiranje lokacija za građevine za gospodarenje otpadom od županijskog značaja."

Izvor: 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
NN 14/2019, (277), zakon, 7.2.2019.

Namjena seminara

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpade do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom. Namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom.

Sadržaj:

  • Zakonodavni okvir u RH – Zakon o održivom gospodarenju otpadom definicije, obveze, odgovornosti gospodarskih subjekta koji generiraju otpad
  • Izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom
  • Gospodarenje otpadom – što obuhvaća, kako pratiti sustav gospodarenja otpadom u svojoj radnoj sredini
  • Obveze operatera u sustavu gospodarenje otpadom- Pravilnik o gospodarenju otpadom 

U cijenu su uključeni:

  • materijali
  • kava
  • ručak
  • certifikat o prisustvu na seminaru

 

Ciljna skupina

Svi proizvođači/posjednici otpada – povjerenici/odgovorne osobe za gospodarenje otpadom, ovlaštene osobe za gospodarenje otpadom, povjerenicima/odgovornim osobama za gospodarenje otpadom uprave te javna poduzeća. 

DatumMjestoCijena  
29.4.2019Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Tomislav Grizelj

Tomislav Grizelj ima preko 40 godina znanstvenog  i profesionalnog rada u implementaciji  projekata u tretmanu  komunalnog, medicinskog,  anatomsko-patološkog, animalnog i bio otpada, korištenje reciklata i energije iz otpada,energetska učinkovitost, alternativna i obnovljiva  goriva i izvori energije uz primjenu EU direktiva kroz kružnu ekonomiju

Raspored seminara

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00 

Zakonodavni okvir u RH – Zakon o održivom gospodarenju otpadom definicije, obveze, odgovornosti gospodarskih subjekta koji generiraju otpad:

• Izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom
• PGO 2017. - 2022.- stanje gospodarenja otpadom
• Nadležnost i obveze u gospodarenju otpadom
• Obavljane djelatnosti gospodarenja otpadom
• Posebne kategorije otpada
• Postupci gospodarenja otpadom

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Gospodarenje otpadom:


• Načela gospodarenja otpadom
• Red prvenstva u gospodarenju otpadom
• Kategorizacija otpada, određivanje nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
• Ispunjavanje obveze proizvođača proizvoda
• Gospodarenje posebnim kategorijama otpada (vrste, obveze, sustav skupljanja i obrade, naknade, ciljevi, upravljanje)
• Prekogranični promet otpadom
• Djelatnost gospodarenja otpadom
• Dozvole za gospodarenje otpadom
• Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Obveze operatera u sustavu gospodarenje otpadom:


• Odvojeno sakupljanje otpada
• Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada
• Predaja otpada ovlaštenoj osobi
• Evidencija i izvješćivanje o otpadu
• Imenovanje povjerenika za otpad
• Imenovanje osobe odgovorne za gospodarenje otpadom
• Nusproizvod / deklasifikacija otpada / ukidanje statusa otpada
• Prekršajne odredbe za proizvođače / posjednike otpada
• Očevidnici o nastanku i tijeku otpada

ZAVRŠNA DISKUSIJA- REZIME

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva 49, Zagreb

 

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima